کارپردازی - واحد موتوری

کارپردازی - واحد موتوری


اکبر عباسزاده

کارپردازی - واحد موتوری / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
1ـ رسیدگی و صدور دستورات لازم بمنظور تامین وسائل و ملزومات موردنیاز شهرداری
2ـ انجام تشریفات قانونی در معاملات و خریدها و تعیین حداقل بهاء کالاها و خدمات موردنیاز شهرداری
3ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها
4ـ تحویل کالاهای خریداری شده به انبار طبق ضوابط و مقررات
5ـ تهیه و تنظیم اسناد خرید کالا و خدمات و تحویل به واحد حسابداری
6ـ نظارت بر وضعیت و کارکرد ماشین آلات و تکمیل و ارائه فرمهای مرتبط به مدیر دستگاه
7ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل