پیگیری اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا

پیگیری اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا


پیگیری اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا

مسئول روابط عمومی و فرهنگی هنری شهرداری پیگیر اصلاح نام شهر مهردشت در نرم افزار باد صبا

با پیگیری مسئول روابط عمومی و فرهنگی، هنری شهرداری مهردشت نامه ای پیرو اصلاح نام شهر مهردشت دربخش افق نرم افزار باد صبا به شرکت موج تلفن همراه ارسال شد.