پروژه هاي عمراني

پروژه هاي عمراني


پروژه هاي عمراني
- تهيه طرح دفع آبهاي سطحي داخل شهري
- تهيه طرح مديريت پسماند شهري
- تهيه طرح تقاطعات ورودي پارك
- تملك اراضي و املاك مورد نياز ساير معابر
- مكانيزه نمودن فعاليتها و اتواسيون اداري
- زيرسازي و جدولگذاري معابر شهر
- آماده سازي و زيرسازي محوطه ميدان پارك بازي
- بهسازي معابر بافت قديم جداسازي آب فضاي سبز از آب شرب شهر
- ايجاد فضاي سبز و درختكاري
- تكميل پارك مهتاب
 - تهيه طرح تفصيلي و اجرايي
- تدوين طرح مجتمع تفرجگاهي در قلعه حسن خان
- تدوين طرح كارگاه مزاحم شهري
- حفر چاههاي جذبي در سطح شهر
تكميل ساختمان آتش نشاني
احداث پارك محله اي در اردي پشت مدرسه
 -