پرتال شهرداري مهردشت با دارا بودن اطلاعات مورد نياز شهروندان محترم در امور شهر و شهروندي در حال راه اندازی است.

راه اندازی پرتال جدید شهرداري مهردشت در اينده نزديك

.