معرفی شهردار

معرفی شهردار


محمد رضا باقی پور

شهردار مهردشت / کارشناسی مهندسی عمران
مسئولیت ها و وظایف