معاونت - کارشناس عمران و مأمور بازدید

معاونت - کارشناس عمران و مأمور بازدید


محمد شیروانی

معاونت - کارشناس عمران و مأمور بازدید / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
1ـ انجام امورات اداری در غیاب شهردار باستثناء امورات مالی
2ـ نظارت و کنترل بر عملیات پیمانکاران باتوجه به نقشه ها و مشخصات فنی ارائه شده و بررسی صورت وضعیت ها
3ـ نظارت بر تهیه طرحهای مربوط به امور فنی و شهرسازی و برآورد هزینه های مربوط
4ـ برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به پروژه های فنی و شهرسازی
5ـ اجرای طرح های خیابان سازی و پیاده روسازی و مرمت و تعمیر مستحدثات متعلق به شهرداری
6ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل