مسئول درآمد - تنخواه گردانی

مسئول درآمد - تنخواه گردانی


سمیه کریمی

مسئول درآمد - تنخواه گردانی / فوق لیسانس برنامه ریزی شهری
مسئولیت ها و وظایف
1ـ پیگیری وصول و تمرکز درآمدها و سعی در تحقق و ازدیاد آن برابر با مقررات مصوب 2ـ انجام امورات مربوط به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها 3ـ ارائه آمار و اطلاعات درآمد به مراجع ذیربط 4ـ انجام امورات مربوط به تنخواه گردان به منظور مرتفع نمودن هزینه های ضروری و جزئی 5ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل