مسئول امور مالی

مسئول امور مالی


کریم راجی

مسئول امور مالی / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
1ـ نظارت بر امور درآمد ، انبار ، اموال و کارپردازی 2ـ تهیه و تنظیم بودجه ، متمم بودجه ، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری 3ـ نظارت بر کلیه هزینه های و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه های شهرداری 4ـ مراقبت و نظارت بر هرگونه طرح ها و برنامه های اجرایی خاص در زمینه خودکفایی شهرداری و مشارکت یا سرمایه گذاری شهرداری در موسسات و شرکت ها یا طرح های عمرانی و اجرایی خاص 5ـ تهیه و تنظیم اسناد هزینه و لیست های حقوق کارکنان و رسیدگی قبل از پرداخت 6ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری 7ـ کنترل و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و آئین نامه مالی در معاملات شهرداریها 8ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل