متصدی خدمات شهری، مسئول حمل و نقل و...

جواد همتی

متصدی خدمات شهری، مسئول حمل و نقل و... / فوق دیپلم عمران
مسئولیت ها و وظایف
1ـ انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندی های زیست محیطی اهالی و نظارت بر آن
2ـ اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرح های مصوب
3ـ رسیدگی و نظارت بر امور گورستان ، بهسازی فضای سبز شهری و برنامه ریزی لازم در این زمینه
4ـ جلوگیری از هرگونه سدمعابر عمومی و مشاغل مزاحم شهری
5ـ پیگیری امور مربوط به اصول بهداشتی شهر ازجمله انتقال دامداریها به خارج از محدوده شهر ، معدوم سازی ، فاضلاب منازل و انتقال مشاغل مزاحم شهری به مناطق پیش بینی شده (بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها)
6ـ رسیدگی به امور آتش نشانی و آماده نگهداشتن وسائل و ماشین آلات اطفاءحریق و کنترل کار پرسنل آتش نشانی جهت حضور مستمر و شبانه روزی
7ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل