عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی

عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی


عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی

عملیات تعریض قسمتی از خیابان حافظ محله اردی