ضیافت افطاری کارکنان همزمان با روز شهرداری ها

ضیافت افطاری کارکنان همزمان با روز شهرداری ها


ضیافت افطاری کارکنان همزمان با روز شهرداری ها

همزمان با روز شهرداری ها و به همت شهرداری مهردشت در تاریخ 95/04/14 ضیافت افطاری کارکنان و کارگران زحمت کش شهرداری مهردشت برگزار شد.