شهرداری مهردشت میزبان دکتر دهقان ریاست دانشکده علوم انسانی یزد بود

شهرداری مهردشت میزبان دکتر دهقان ریاست دانشکده علوم انسانی یزد بود


شهرداری مهردشت میزبان دکتر دهقان ریاست دانشکده علوم انسانی یزد بود

با حضور دکتر محمدعلی دهقان تفتی ریاست دانشکده علوم انسانی یزد در شهرداری مهردشت جلسه ای پیرامون تهیه و تنظیم برنامه استراتژیک میان مدت شهرداری مهردشت برگزار شد.