درگاه پیشنهادات

درگاه پیشنهادات


 

نظرات، انتقادات، پیشنهادات، سوالها و درخواستهای خود را از شهردار و

شورای اسلامی شهر مهردشت در این قسمت مطرح نموده و منتظر پاسخ باشید.