خصوصيا ت جغرافيايي شهر

خصوصيا ت جغرافيايي شهر


خصوصيا ت جغرافيايي شهر
محيط جغرافيايي و مديريت شهر مهردشت
محيط طبيعي شهر مهردشت و حوزه نفوذ آن
1-1-2 مقدمه :

محيط جغرافيايي كه شهر در اشكال و ابعاد مختلف و با عملكرد هاي متفاوت بر پهنه ي آن جاي گرفته است ، ميدان و فضاي فعاليت و پوشش شهري است . ويژگي هاي طبيعي همانند شكل زمين ، ساختمان زمين شناسي ، خصوصيات زلزله خيزي ، جهت گسل ها ، منابع كانساري ، خصوصيات آب و هوايي ، منابع آب و خاك ، پوشش گياهي و مجموعه هاي زيستي مجاور آن ، نه در شكل توصيفي ، بلكه در مجموعه اي آميخته و مرتبط با هم در حيطه عمل مطالعات جغرافيايي قرار مي گيرند . آنچه در اين مطالعات از اهميت ويژه اي برخوردار است شناخت و برقراري رابطه معقول و متناسب ميان اجزاي تشكيل دهنده محيط طبيعي است و اين دقيقاً همان كاري است كه جغرافيا در برد و بعد كاربردي خود بر عهده دارد .

محيط جغرافيايي كه تأثير پذيري كالبدي و عملكردهاي شهر از آن امري مسلم و انكار ناپذير است ، خود تحت تأثير عوامل ، عناصر و فرآيندهاي مختلفي شكل گرفته و بوجود مي آيد كه آگاهي از چند و چون آن براي برنامه ريزان شهر حائز اهميت فراواني است . بر اين اساس در فصل اول ، ابتدا به بررسي محيط جغرافيايي مهردشت مي پردازيم ، سپس در فصل دوم ، نقش محيط جغرافيايي بر مديريت شهر مهر دشت را مورد توجه خاص قرار مي دهيم .