جمعدار و امین اموال

جمعدار و امین اموال


اکرم زارع

جمعدار و امین اموال / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
1ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به انبار و اموال شهرداری 2ـ مستندسازی اموال و دارائی های شهرداری 3ـ رسیدگی به امورات انبار اعم از کنترل ورود و خروج کالا ، صدور رسید و حواله و کنترل و تهیه موجودی انبار 4ـ انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل