جا نمایی زمین آموزشی برای ساخت مدارس 6 کلاسه توسط بنیاد برکت در محله مهراباد

جا نمایی زمین آموزشی برای ساخت مدارس 6 کلاسه توسط بنیاد برکت در محله مهرابادیکشنبه 20 مهر ماه
حضور خانم نواب و همراهان از واحد فنی اداره  نوسازی و مدارس استان یزد 
معاون و کارشناسی آموزش و پرورش شهرستان ابرکوه در شهر مهردشت 
جهت جا نمایی زمین آموزشی برای ساخت مدارس 6 کلاسه توسط بنیاد برکت در محله مهرایاد
(لازم به ذکر است که به زودی دو باب مدرسه 6 کلاسه توسط بنیاد برکت  در شهر مهردشت ساخته  می شود)