به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد

به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد


به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد

به مناسبت نیمه شعبان فاز اول نورپردازی پارک مهتاب مهردشت بهره برداری شد