بتن ریزی چمن مصنوعی

بتن ریزی چمن مصنوعی


بتن ریزی چمن مصنوعی

بتن ریزی و آماده سازی زیرساخت چمن مصنوعی برای زمین فوتبال ( محله ی مهرآباد)