بازدید و تقدیر از دستگاه قضایی شهرستان ابرکوه توسط شهرداری و شورای اسلامی مهردشت

بازدید و تقدیر از دستگاه قضایی شهرستان ابرکوه توسط شهرداری و شورای اسلامی مهردشت


بازدید و تقدیر از دستگاه قضایی شهرستان ابرکوه توسط شهرداری و شورای اسلامی مهردشت

در هفته قوه ی قضائیه اعضای شورای اسلامی و شهردار مهردشت از دستگاه قضایی ابرکوه دیدار، تقدیر و تشکر کردند.