بازدید دکتر لطفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد از شهر مهردشت

بازدید دکتر لطفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد از شهر مهردشت

بازدید دکتر لطفی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان یزد درخصوص بررسی امور بهداشت و درمان شهر مهردشت :ایشان مشارکت اجتماعی درتأمین سلامت مردم را راهگشا دانست  و بر آمادگی و فراهم نمودن مقدمات اولیه شامل تهیه زمین مناسب، شروع پروژه باهمت مردم و خیرین برای ساخت یک مجموعه جدید درمانی و حمایت مسئولین محلی تأکید و همکاری دانشگاه را در تأمین منابع به منظور تکمیل طرح را متذکر شدند.