آگهی مزایده عمومی فروش زمین مسکونی در بلوار ولیعصر (عج)

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مسکونی در بلوار ولیعصر (عج)


آگهی مزایده عمومی فروش زمین مسکونی در بلوار ولیعصر (عج)

آگهي مزايده عمومي

 

موضوع: مزايده سه قطعه زمين مسكوني

 

           به استناد مجوز شماره 264 مورخ 95/11/12 شورای محترم اسلامی شهر، شهرداری مهردشت در نظر دارد سه قطعه زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم) را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 95/11/27 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

 

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پايه به ازاء هر مترمربع (ریال)

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه اول: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 19/09 * 12

229

1,600/000

18/000/000

قطعه دوم: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 09/19 * 12

229

1,570/000

18/000/000

قطعه سوم: زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)به ابعاد 09/19*12

229

1,530/000

18/000/000

 

 

- طرح و نقشه زمین فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد حقوقي و املاك شهرداری موجود می باشد.

- کلیه هزینه هاي نقل و انتقال و مراحل اخذ سند پس از اتمام عمليات ساختماني تماماً به عهده خریدار می باشد.

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده سه قطعه زمین مسكوني واقع در بلوار ولیعصر (زمین مخابرات قدیم)" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز پنج شنبه مورخ 95/11/28 ساعت 9 صبح  با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- وجه زمین بایستی نقداً توسط برنده مزایده به حساب شهرداری واریز گردد.

 

                                                                    روابط عمومی شهرداری مهردشت