آگهی مزايده اجاره قطعه زمينی محصور در پارک مهتاب جهت نصب وسایل بازی

آگهی مزايده اجاره قطعه زمينی محصور در پارک مهتاب جهت نصب وسایل بازی


آگهی مزايده اجاره قطعه زمينی محصور در پارک مهتاب جهت نصب وسایل بازی

شهرداری مهردشت به استناد مجوز شماره 39 مورخ 20/02/1395 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد یک قطعه زمینی واقع در پارک مهتاب را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی جهت تهیه ، نصب و بهره برداری از دستگاه های بازی به صورت اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 30/02/95 به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

مشخصات/ موقعیت

مساحت

(مترمربع)

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ سپرده شركت در مزايده (ریال)

قطعه زمین محصور شده با فنس و مفروش با موزاییک واقع در پارک مهتاب

600

1.000.000 ریال

1.000.000

 

 

- طرح و نقشه زمین فوق جهت مراجعه و بازدید متقاضیان در واحد فنی شهرداری موجود می باشد.

- متقاضيان می بایست مبلغ سپرده شرکت در مزایده را به حساب شماره 729075015 نزد بانك کشاورزی به نام سپرده شهرداري مهردشت واريز نمايند.

- متقاضيان می بایست جهت دريافت اسناد مزايده در موعد مقرر به واحد امور مالي شهرداري یا به سایت شهرداری به آدرس www.mehrdasht.ir مراجعه و پس از تكميل، اسناد را داخل پاكت سر بسته قرار داده و به واحد حراست شهرداري تحويل و رسيد دريافت نمايند.( قید عبارت "مزايده اجاره قطعه زمين واقع در پارک مهتاب شهر مهردشت" برروی پاکت تحویلی الزامی می باشد.)

- کلیه پاکت ها روز شنبه مورخ 01/03/95 ساعت 9 با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات گشایش و برنده مزايده اعلام می گردد.

- چنانچه برنده مزايده از انجام معامله خودداری نماید یا پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد می گردد و در صورتی که برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري باقي خواهد ماند كه پس از عقد قرارداد و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد خواهد گرديد.

- سپرده بقیه شرکت کنندگان پس از مشخص شدن برنده مزايده و ارائه فيش بانكي نسخه واريز كننده مسترد می گردد.

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مخدوش و مشروط و پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- کل مبلغ اجاره همزمان با انعقاد قرارداد حداکثر طی چهار فقره چک بانکی دریافت خواهد شد.

 

 

                                                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری مهردشت