آگهی استخدام

آگهی استخدام

آگهی استخدام

شهرداری مهردشت در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد 2 نفر را ازبین داوطلبان مرد واجد شرایط بصورت پیمانی در واحد آتش نشانی استخدام نماید. داوطلبان می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 93/12/20 لغایت 93/12/28 به نشانی htt://shahi.ostanyazd.ir مراجعه نمایند.

روابط عمومی شهرداری مهردشت