آدرس و شماره تماس

آدرس و شماره تماس


32872899  - 32873800
32872897
آدرس: شهرداری مهردشت - بلوار امام خمینی(ره)- شهرداری مهردشت